Категории

Социология

Социология
Социология
Вид: Список / Сетка
На странице:
Сортировка:
Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні фото
От издателя:У монографії визначається специфіка трансформації детермінант соціально-економічної нерівності в умовах перебудови суспільства; виявляються структурні зміни ролі соціокультурних компетенцій окремих соціальних груп; досліджуються ключові критерії соціально-економічної нерівності та соціал..
120 грн.
Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій. Навчальний посібник рекомендовано МОН України фото
В навчальному посібнику на системній основі розглядається широке коло питань, пов’язаних з документальними комунікаціями як складовою соціальних комунікацій...
216 грн.
Економіка праці і соціально-трудові відносини фото
От издателя:Навчальний посібник розрахований на студентів і слухачів вищих навчальних закладів. У ньому враховуються вимоги навчально-професійної програми підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів напряму 0501 «Економіка і підприємництво»...
175 грн.
Методологія соціально-економічного дослідження фото
От издателя:Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. У ньому узагальнені основні вимоги до виконання і оформлення науково-дослідної роботи: курсової, дипломної, магістерської...
56 грн.
На межі. Суїцидальний дискурс українського модернізму фото
От издателя:У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В...
83 грн.
Основи методології та організації наукових досліджень фото
У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт...
187 грн.
Практика студентів у соціальних установах України фото
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та методичні засади практичної підготовки соціальних педагогів, а саме на основі аналізу зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців для соціальної/соціально-педагогічної сфер показано можливості його прогресивних ідей при використанні в Украї..
199 грн.
Соціальна психологія організацій та управління фото
У підручнику, написаному з метою формування у користувачів необхідних сучасному спеціалісту-практику знань, умінь і навичок організаційно-дослідницької та управлінської діяльності, представлені матеріали, пов’язані з проблематикою соціальної психології організації та соціальною психологією управлінн..
205 грн.
Соціальна робота. Методика викладання фото
От издателя:Навчально-методичний посібник «Соціальна робота (методика викладання) є одним із перших видань, що призначене для професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інтегрованого навчального середовища на основі теорії вростання особистості в культуру, теорії особистісно..
98 грн.
Соціальне страхування фото
От издателя:Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисципліни «Соціальне страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції соціального страхування як провідної організаційно-правової форми соціального забезпечення, тенденції становлення та розвитку системи..
92 грн.
Соціальний діалог в Україні. Теоретичні питання фото
Монографія присвячена теоретичним та практичним питанням соціального діалогу в Україні, які розглядаються під призмою науки державного управління...
96 грн.
Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей фото
От издателя:Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, набув широкого впровадження в роботі з різними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами соціальних служб...
136 грн.
Соціологія фото
От издателя:Підручник «Соціологія» систематизований виклад курсу основ соціології. Висвітлюються основні віхи становлення та розвитку соціологічних знань, формування соціологічної думки в Україні...
397 грн.
Социальная защита: история, теория, право фото
От издателя:Книга посвящена истории формирования и развития институтов социальной защиты, начиная с глубокой древности и до наших дней, их теоретическому и юридическому признанию...
120 грн.
Социология фото
От издателя:Книга представляет собой учебник по общей социологии, написанный в соответствии с новым Государственным стандартом...
267 грн.
Социология управления фото
От издателя:Рассматриваются предмет социологии управления, ее функции и место в системе социологического знания, история возникновения и развития...
44 грн.
Социология управления фото
От издателя:Основная цель данного учебного пособия - познакомить чи тателя с ключевыми проблемами социологии управления и овла деть понятийным инструментарием и методологическими навы ками изучения управленческих явлений и процессов...
166 грн.
Социология. Курс лекций фото
В данном учебном пособии представлен курс лекций по социологии, в котором рассматриваются ключевые проблемы социологической науки: исторические аспекты становления социологического знания; социология как отрасль научного знания; общество как объект социологии; социальная структура общества; социальн..
196 грн.
Социология. Основы теории фото
От издателя:В книге очного из классиков социологической мысли XX века Т.Абеля содержится характеристика главных подходов, концепций, понятий и проблем современной социологии...
65 грн.
Социология: 100 вопросов - 100 ответов фото
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и включает все основные темы учебного курса по социологии...
67 грн.
Теория социальной работы для бакалавров фото
Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и содержит наиболее значимые теоретические и практические современные знания в области теории социальной работы, изложенные в строгой логической и последовательной форме...
353 грн.

Создание и продвижение интернет-магазина - SEO Media